Projekt REGROZLES

Návrh možností udržitelného regionálního rozvoje lesnictví z pohledu bioekonomiky TQ01000532

Regrozles

Projekt TA ČR – Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací sigma – dílčí cíl 3 – podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění

Návrh možností udržitelného regionálního rozvoje lesnictví z pohledu bioekonomiky

 

Základní informace o projektu

Doba řešení

09/2023 – 05/2026

Hlavní příjemce

Mendelova univerzita v Brně

DALŠÍ PŘÍJEMCE

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Cíle projektu

  • Formulace, identifikace a tvorba nástrojů pro možnosti ekonomického rozvoje v lesnictví vztažených na region z pohledu porovnání produkčních možností a dalších ekosystémových služeb lesních majetků včetně zahrnutí potřeb a poptávky po daných produktech nebo službách plynoucích ze současného stavu ekosystémů z pohledu bioekonomiky.
  • Vytvoření nástroje pro komunikaci za účelem zvýšení zájmu o ekosystémové služby, ale i pracovní pozice v lesnictví, se zaměřením na výskyt živelných událostí s cílem snížit ekonomické ztráty (vedle otázek bezpečnostních) a pomoci při obnově a pokračování v kontinuálních lesnických činnostech z pohledu bioekonomiky na druhu majetku, který je církevní a společnost vnímá management péče o církevní majetky různými pohledy.Vybrat, klasifikovat a kvantifikovat relevantní determinanty zdraví a ukazatele zdraví obyvatelstva České republiky na regionální lokalit v jejich území diferenciaci.

Výstupy projektu

Metodiky (NmetS)

NmetS – Metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá

Komunikace s veřejností v lesnictví jako významné bioekonomické oblasti se zaměřením na církevní majetky

Termín dosažení výsledku 03/2026, zodpovědná osoba za výsledek: Dr. Abramuszkinová Pavlíková, Dr. Holušová, Dr. Stachová, atd.

Výzkumný tým

Členové řešitelského týmu za Mendelu

prof. Ing. Bc. Otakar Holuša, Ph.D. et PhD.

prof. Ing. Bc. Otakar Holuša, Ph.D. et PhD.

Hlavní řešitel

Lesník se zaměřením na ochranu lesních ekosystémů, regionální lesnické plánování (ekologické a ekonomické aspekty), hospodářskou úpravu lesů, entomologii a management lesnicky významných druhů, stanovištní klasifikaci, funkce lesů a realizace rozvojových projektů v lesnictví).

V rámci projektu zaměření na výzkumnou činnost ve všech oblastech projektu týkajících se jeho odborné specializace (produkční možnosti lesních ekosystémů – ekosystémové služby, management lesních ekosystémů jako zdrojů), koordinace aktivit projektu, verifikace postupů a výstupů, příprava zpráv projektu atd.

Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.

Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.

Řešitel

Lesník se zaměřením na ochranu lesních ekosystémů, regionální lesnické plánování (ekologické a ekonomické aspekty), hospodářskou úpravu lesů, entomologii a management lesnicky významných druhů, stanovištní klasifikaci, funkce lesů a realizace rozvojových projektů v lesnictví).

Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, Ph.D., MA

Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, Ph.D., MA

Řešitel

Socioložka a etnoložka se zaměřením na aktivity projektu souvisejících se sociální oblastí. Těžiště její práce bude spočívat ve sběru, zpracování a vyhodnocování sociologických dat. Její práce bude směřovat zejména do části vedení hloubkových rozhovorů, ale i sběru dat kvantitativních. Podíl na tvorbě částí metodik a publikačních výstupů. Stejně tak se bude účastnit workshopů, diskuzí, pravidelných setkání nebo porad, a finální konference.

Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Řešitel

Krajinná inženýrka se zaměřením na využití GIS analýz s těžištěm zpracování map se specializovaným obsahem, rovněž odborný podíl na výstupech a metodikách s důrazem na logistiku a transport dříví a produktů z lesa. Dále zapojení do diskuzí, porad a tvorby publikačních výstupů projektu, workshopů a finální konference.

Ing. Pavel Fic

Ing. Pavel Fic

Řešitel

Inženýr se zaměřením na socioekonomický a enviromentální rozvoj regionu. V rámci projektu zapojení v oblasti sběru dat, tvorba metodik a publikačních výstupů, včetně zapojení do všech společných aktivit projektu.

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D.

doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.

Ing. Eliška Svobodová, Ph.D.

JUDr. Martin Cempírek, Ph.D.

PhDr. Jana Stachová, Ph.D.

Členové řešitelského týmu za ALSOL

Ing. Michal Školoud

Ing. Otakar Martinát

Ing. Pavel Plaček

Ing. Josek Svoboda